Copyright 2019 - Custom text here

新屆職員名單
香港真武跆拳道會新屆職員名單
榮譽會長﹕梁美芬太平紳士。鄧家彪先生
永遠名譽會長﹕王文通師範
名譽會長﹕
    貝鈞奇先生。羅文生先生。陳致匡先生。郭必錚先生MH
    梁志堅先生MH。何秀武先生MH。胡丁有先生
    陳延邦爵士 MH。林靄嫻小姐。溫緯雄先生。李偲嫣小姐
    奚炳松先生。許建芹女士。郭純恬先生
名譽主席﹕
    黃寶鋒博士。陸賽龍先生。鄧捷明先生。鄧金發先生
    鄺坤明先生。方  鋒先生。郭盛佳先生
名譽顧問﹕
    王敏超太平紳士

會    長﹕
    黃炳生先生

聯席會長﹕
    羅文生先生。陳致匡先生。黃寶鋒博士。陸賽龍先生
秘書長﹕
   曾麗清小姐

館    長﹕
    陳致匡先生。梁文宇師範。吳偉輝師範
副 館 長﹕
    伍英基先生。陳春生先生
分區名譽會長﹕
    劉美璐小姐

分區會長﹕
    羅文生先生。陳致匡先生。黃寶鋒博士。陸賽龍先生
    陳振鋒先生。盧展鵬先生
義務律師﹕
    李摩西律師。樊澤華律師。李冠儷律師

義務核數師﹕
    林志偉先生

義務保險顧問﹕
    梁劍英先生

義務中醫顧問﹕
    陳愛珍小姐

顧    問﹕
    潘志南先生。任煒雄先生。龍漢成先生

合作夥伴

ftusia logo